OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
Stypendia św. Mikołaja Fundacji Świętego Mikołaja | Drukuj |
W naszej szkole uczniowie mogą otrzymać stypendium św. Mikołaja. Regulamin stypendium, wniosek dla ucznia, zasady dokumentowania i obliczania dochodu, karta oceny ucznia oraz inne materiały dostępne są na stronie internetowej: https://stypendia.mikolaj.org.pl.

UWAGA!!!!
Wnioski składamy do środy 11.10.2017 r. do gabinetu nr 62.
Z uwagi na termin składania wniosków proszę o pilny kontakt zainteresowanych stypendium uczniów.
Koordynator – Agnieszka Jędrzejewska-Florczyk (psycholog szkolny)
 
 
IV. Kryteria przyznawania Stypendiów
1. Uczeń może ubiegać się o przyznanie Stypendium, jeśli: potwierdzony miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1500 zł (tysiąc pięćset złotych).
2. Uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższą niż: … 4,0 w szkole średniej. Jeśli uczeń przechodzi do szkoły wyższego stopnia, pod uwagę brana jest średnia ocen ze stopnia szkoły, którą ukończył w poprzednim roku;
3. Wykazuje się zaangażowaniem społecznym i ma osiągnięcia naukowe (w tym udział w olimpiadach, konkursach), sportowe lub artystyczne.
4. Decyzja o przyznaniu Stypendium jest podejmowana w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium nr 1. Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2016 r.). Do aktywności społecznej zalicza się m.in.: aktywna działalność w organizacjach i stowarzyszeniach nieformalnych; działalność w lokalnych organizacjach, wolontariat, np. w schronisku dla zwierząt, harcerstwo, aktywność poparta osiągnięciami w samorządzie szkolnym, działalność artystyczna pro bono, np. dawanie koncertów charytatywnych, organizowanie występów artystycznych dla dzieci z domu dziecka, aktywność na rzecz kultury, np. redagowanie gazetki szkolnej, organizowanie wystaw w szkole, zaangażowanie na rzecz wspólnoty religijnej (jako ministrant, w scholii, Oazie).
5. Kryterium nr 2. Osiągnięcia: naukowe, sportowe, artystyczne, w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, itp. w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2016 r.).
6. Za każde kryterium Komisja przyznaje punkty: za kryterium nr 1 – maksymalnie 10 punktów, za kryterium nr 2 – maksymalnie 5 punktów, przy czym stosowana jest następująca punktacja: Kryterium nr 1 (działalność na rzecz społeczności): liczbę punktów (maksymalnie 10) ustala Komisja po zapoznaniu się z Wnioskami uczniów. Im większe zaangażowanie ucznia, tym większa liczba punktów. Pod uwagę należy brać nie tylko charakter zaangażowania, ale także częstotliwość i poświęcony czas. Istotne i lepiej punktowane powinno być zaangażowanie poza terenem szkoły, które z zasady jest trudniejsze.
7. Kryterium nr 2 (aktywność naukowa): liczbę punktów (maksymalnie 5) ustala Komisja po zapoznaniu się z Wnioskami uczniów. Im więcej osiągnięć i na wyższych szczeblach (np. wojewódzkim lub ogólnopolskim), tym więcej punktów.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”