OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
SZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY | Drukuj |
Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Przyrodniczym, który odbędzie się 1.04.2019 r.
Zagadnienie i forma konkursu mają za zadanie pogłębić i zintegrować wiedzę przyrodniczą i ekologiczną realizowaną w ramach biologii, geografii, chemii i fizyki.
Wszystkich chętnych uczniów prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa do p. Ewy Wężyk – Simkowskiej lub p. Agnieszki Karasińskiej – Nowackiej do dnia 26.03.2019 r.
Zagadnienia Konkursu Przyrodniczego:
1. Środowisko i jego elementy:
- naturalne zasoby przyrody (odnawialne i nieodnawialne, wyczerpywalne i niewyczerpywalne), materialne i społeczne czynniki środowiska człowieka, współzależność czynników środowiska.
2. Wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne i skutki nadmiernej eksploatacji zasobów przyrody:
- czynniki powodujące zanieczyszczenie powietrza, kwaśne deszcze, efekt cieplarniany, dziura ozonowa, smog, sposoby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, czynniki powodujące zanieczyszczenie wód, eutrofizacja wód i jej konsekwencje, sposoby samooczyszczania wód, etapy oczyszczania ścieków (fizyczne, biologiczne, chemiczne), czynniki powodujące degradację gleb, sposoby ochrony gleb przed zanieczyszczeniem i degradacją.
3. Alternatywne źródła energii a źródła konwencjonalne:
- wykorzystanie energii wiatru, wykorzystanie energii słonecznej, wykorzystanie energii płynącej wody, wykorzystanie energii geotermalnej, wykorzystanie energii jądrowej, plusy i minusy wykorzystanie różnorodnych źródeł energii, stosunek do energii alternatywnej i konwencjonalnej w różnych krajach i społeczeństwach.
4. Ochrona przyrody i środowiska:
- bierna i czynna ochrona przyrody, formy ochrony przyrody na terenie Polski (parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne), ochrona gatunkowa (ścisła, częściowa, in situ, ex situ, gatunki zagrożone- Czerwona Księga), parki narodowe w Polsce (lokalizacja, cele utworzenia i ochrony, logo parków), światowe rezerwaty biosfery na terenie Polski (lokalizacja, cele utworzenia i ochrony, wartość dla przyrody światowej).
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”