OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna arrow Branżowa Szkoła I Stopnia
Egzamin maturalny 2010/2011 | Drukuj |

Do egzaminu maturalnego w maju 2011 r. przystąpią absolwenci wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych. Początek roku szkolnego to dla Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz dyrektorów szkół czas na wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy o systemie oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami. Oba zacytowane akty prawne wzmacniają odpowiedzialność dyrektora szkoły za przygotowanie, organizację i przeprowadzenie egzaminu maturalnego.

Obowiązek przygotowania i przekazywania informacji spoczywa:
1. na systemie egzaminacyjnym (CKE, OKE),
2. na dyrektorze szkoły.

Przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego służą opracowane w ramach systemu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wraz z Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi:

1. standardy wymagań egzaminacyjnych opublikowane w rozporządzeniu MENiS z dnia 10.04.2003 r. (Dz. U. Nr 90)
2. przedmiotowe informatory maturalne
3. biuletyny maturalne

Dokumenty te są niezbędne w codziennej pracy nauczyciela.

Informatory są dostępne na stronach internetowych CKE oraz OKE, powinny być dostępne także w wersji książkowej w bibliotekach szkolnych. Na stronie internetowej CKE (oraz OKE w Łodzi) znajdują się również biuletyny maturalne, a w nich materiały, które mogą być pomocne Dyrektorom Szkół w przygotowaniu nauczycieli do wykorzystania obowiązujących dokumentów w pracy z uczniami. Aby wypełnić obowiązki informacyjne w stosunku do uczniów, Dyrektorzy powinni dobrze przygotować swoich nauczycieli. Ważne, aby nauczyciele na tyle zostali przeszkoleni w zakresie istoty, formuły, organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego, aby potrafili odpowiedzieć na wszystkie pytania uczniów i ich rodziców. Informacje dla uczniów i rodziców powinny w szczególności zawierać takie wiadomości, które są niezbędne do podejmowania świadomych decyzji o wyborach przedmiotów na egzaminie maturalnym.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”