OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna
Organizacja | Drukuj |

Procedury do pobrania.

 

Nazwa

plik

procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2010 r.

ikona_doc

 

UWAGA!

Załączniki do procedur zostały zamieszczone w dziale "formularze".

 

Materiały pomocnicze na egzamin maturalny 2010

 

Nazwa

plik

Karta wybranych tablic chemicznych

ikona_doc

Karta wybranych tablic chemicznych - dla niewidomych

ikona_doc

Karta wybranych tablic chemicznych - dla słabowidzących

ikona_doc

Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych

ikona_doc

Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych - dla niewidomych

ikona_doc

Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych - dla słabowidzących

ikona_doc

 

Dokumenty związane z przygotowaniem i prowadzeniem egzaminu maturalnego


Organizacja

 1. Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego ustala dyrektor Komisji Centralnej i ogłasza go na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego.

 2. Egzamin maturalny przeprowadza komisja okręgowa raz w ciągu roku szkolnego - w sesji wiosennej.

 3. Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

 4. Przewodniczący powołuje przedmiotowe zespoły egzaminacyjne do przeprowadzenia części ustnej i zespoły nadzorujące do nadzorowania części pisemnej egzaminu.

 5. Do egzaminu maturalnego zdający przystępuje w szkole, którą ukończył.

 6. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor komisji okręgowej może powierzyć zespołowi egzaminacyjnemu powołanemu w danej szkole przeprowadzenie części ustnej lub nadzorowanie części pisemnej egzaminu maturalnego także dla absolwentów innej szkoły lub szkół, informując o tym dyrektorów zainteresowanych szkół na co najmniej 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego.

 7. Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych absolwenta.

 8. Absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza specjalistę, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

 9. Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów. Jest ona dostępna w formie komunikatu na stronie CKE

 10. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 11. Czasy trwania poszczególnych egazminów określa rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. (z późn. zm.) w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 12. Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych zdawany jest na poziomie podstawowym (z wyjątkiem egzaminu ustnego z języka polskiego, gdzie nie jest określony poziom).

 13. Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych może być zdawany na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, z wyjątkiem tych przedmiotów, które zdający wybrał jako obowiązkowe. W tym przypadku (j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny – ten sam, który zdawał jako obowiązkowy) egzamin przeprowadzany jest na poziomie rozszerzonym.

 14. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

 15. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał minimum 30% punktów.

 16. Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu odpowiednio w części ustnej lub pisemnej w okresie od sierpnia do września, w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej

 17. Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez komisję okręgową.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”