OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Strona główna arrow Kontakt
Terminarz | Drukuj |

Terminy sprawdzianu i egzaminów w 2010 roku

Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów  sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r.

 pobierz plik

Kalendarium dyrektora szkoły – wrzesień 2009- sierpień 2010

Opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznyc

Egzamin maturalny

Termin

Zadanie

Podstawa
prawna

Komentarz

do 10 września
2009

Zapoznanie uczniów z listą tematów do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych oraz procedurami egzaminacyjnymi.


Procedury przebiegu egzaminu

do 30 września
2009

Zebranie od uczniów wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz udokumentowanych wniosków o dostosowanie warunków i formy egzaminu

§ 63
ust. 2

Absolwenci z lat poprzednich nie są zobowiązani do złożenia deklaracji wstępnej. Ostateczny termin złożenia wniosku o dostosowanie warunków egzaminu mija 7.02.2010. r.

do 31 grudnia
2009

Zlecenie opracowania tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków mniejszości narodowej na kolejną sesję egzaminu

§ 65
ust.1 p.3

 


do 7.02.10

Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

§ 63
ust. 2 i 3
§ 59
ust. 4

Jeśli uczeń, absolwent nie złożył deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną

do 13.02.10

Przesłanie do OKE w formie elektronicznej informacji i danych zdających egzamin maturalny zebranych na podstawie deklaracji

§ 63
ust. 8

 

11.02.10 r. ukaża sie w panelu dla szkół listy weryfikacyjne

do 4.03.10

Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego i szkolnego zespołu egzaminacyjnego

§ 64
ust. 2

Druk powołania zespołu – załącznik 2 Procedury.
Powołanie pozostaje w dokumentacji szkoły

do 4.03.10

Powołanie zespołów przedmiotowych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu zgodnie z zasadami opisanymi w § 68

§ 65
ust. 1 p. 1
§ 68

Druk powołania zespołu – załącznik 3 Procedury.
Powołania, oświadczenia i kopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji egzaminatorów pozostają w dokumentacji szkoły

do 4.03.10

Opracowanie i ogłoszenie szkolnego harmonogramu egzaminów ustnych i przesłanie go do OKE

§ 65
ust. 1 p.2

 

do 5.03.10

Przesłanie wersji elektronicznej harmonogramu egzaminów ustnych do OKE

§ 65
ust. 1 p.2

 

do
30.04.10

Przekazanie zdającym treści komunikatu dyrektora CKE dotyczącego materiałów i przyborów pomocniczych, z jakich mogą korzystać w czasie części pisemnej egzaminu

§ 95

Komunikat publikowany jest na stronach www.cke.edu.pl

do 5.04.10

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu zgodnie z zasadami opisanymi w § 81

§ 65
ust. 1 p. 4
§ 81

Druk powołania zespołu – załącznik 4 Procedury.
Powołania i oświadczenia pozostają w dokumentacji szkoły

do 5.04.10

Przyjęcie od zdających wykazu bibliografii wykorzystanej do przygo-towania prezentacji z języka polskiego i języka mniejszości narodowej

§ 73
ust. 5

Zdający dostarcza ramowy plan prezentacji nie później niż do 27 kwietnia 2010

do
12.04.10

Przyjęcie od zespołu nauczycieli języka polskiego, języka mniejszości narodowej listy tematów do części ustnej egzaminu na sesję egzaminacyjną 2011

§ 69 ust. 1

Dyrektor OKE może do 14 czerwca 2010 wystąpić o przedstawienie list tematów do akceptacji § 70 ust. 1

do 23.04.10

Przekazanie zdającym instrukcji dotyczącej przebiegu egzaminu, przeszkolenie ich z zasad kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi


Zdający muszą znać zasady udziału w egzaminie maturalnym oraz zasady kodowania arkuszy i kart odpowiedzi.

do 23.04.10

Przekazanie zdającym informacji o zasadach postępowania w przypadku niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych

§ 102

Absolwenci powinni znać zasady dotyczące uzyskania zgody na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym w przypadku nieobecności na egzaminie z przyczyn zdrowotnych lub losowych i harmonogram egzaminu w terminie dodatkowym

do 23.04.10

Przekazanie zdającym informacji o terminie ogłoszenia wyników i odbioru świadectw

§106

Ogłoszenie wyników oraz przekazanie świadectw dojrzałości i aneksów nastąpi w dniu 30 czerwca 2010 r.

do 23.04.10

Przeprowadzenie szkolenia przedmioto-wych zespołów egzaminacyjnych z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej

§ 64
§ 68
§72-§78
§108 ust.1

Protokoły indywidualne przebiegu części ustnej egzaminu – załączniki 5a, 5b, 5ag, 6a, 6b, 7 Procedury oraz karty indywidualnej oceny – załączniki 5c, 5d, 5cg, 6c, 6d i 7a Procedury

do 23.04.10

Przeprowadzenie szkolenia zespołów nadzorujących z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej

§81-§84
§96 ust.1
§108 ust.2

Protokoły przebiegu części pisemnej egzaminu w sali – załącznik 10 oraz oświadczenia zdających egzamin z informatyki – załączniki 13a i 13b Procedury

do 30.04.10

Zgłoszenie do OKE informacji dotyczących usunięcia z listy zdających uczniów, którzy nie ukończyli szkoły

§ 53 ust. 2

Do egzaminu mogą przystąpić absolwenci szkół uprawniających do przystąpienia do egzaminu maturalnego.

kwiecień

Odbiór i zabezpieczenie zestawów zadań egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języków obcych nowożytnych

§ 71 ust.1

zgodnie z przekazanym prze OKE harmonogramem

do
3.05.10

Przygotowanie sal egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej i części pisemnej egzaminu zgodnie z zasadami opisanymi w procedurze przebiegu egzaminu.

§72
§83
§84
§94
ust. 3-5

Do sal egzaminacyjnych nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani z nich korzystać. Dotyczy to zarówno zdających, jak i członków zespołu przedmiotowego i zespołu nadzorującego

do
3.05.10

Odbiór zaświadczeń od laureatów i finalistów olimpiad oraz stwierdzenie ich uprawnień do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu

§60 ust. 1

 


od 4.05.10
do
28.05.10

Przeprowadzenie egzaminów ustnych wg szkolnego harmonogramu

§64
§68
§71-§78
§102 ust.6 i 7

Po zakończeniu egzaminów z danego języka należy wypełnić listę indywidualnych wyników załącznik 9 Procedury, a 2 dni po zakończeniu części ustnej egzaminu z wszystkich języków należy przesłać do OKE Protokół zbiorczy części ustnej egzaminu – załącznik 8 wraz z załącznikami

od
4.05.10
do
22.05.10

Odbiór zgodnie z harmonogramem dystrybucji i zabezpieczenie przesyłek z arkuszami egzaminacyjnymi

§65
ust. 2 i 3

 


od 4.05.10 do
22.05.10

Przeprowadzenie egzaminów pisemnych i nadzorowanie ich przebiegu.

Art. 39 ustawy
§64 ust. 1
§82-§94

Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego odpowiada za organizację i przebieg egzaminu maturalnego

od
4.05.10 do 22.05.10

Przekazanie prac zdających i dokumentacji egzaminacyjnej do OKE, zgodnie z instrukcją właściwej OKE.

§96 ust. 2
§108 ust.3

Po zakończeniu egzaminów z danego przedmiotu w danym dniu należy wypełnić Protokół zbiorczy i wraz z pracami egzaminacyjnymi i dokumentacją egzaminacyjną (kopią specyfikacji dostawy) przekazać do OKE

do
10.06.10

Przysłanie do OKE listy tematów do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych – na wniosek dyrektora OKE

§70

Jeśli dyrektor OKE zleci poprawę listy tematów należy wprowadzić poprawki i ponownie przesłać listę do akceptacji. Jeśli lista tematów nie zostanie zaakceptowana, OKE przysyła własną listę tematów

30.06.10

Odbiór z OKE wyników, świadectw dojrzałości i aneksów

§98 ust.6

 


30.06.10

Ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom świadectw dojrzałości i aneksów

§106

Wydanie świadectw i aneksów za potwierdzeniem odbioru

30.06.10

Przekazanie absolwentom informacji o uprawnieniach i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej oraz kolejnych sesji egzaminacyjnych

§103
§63 ust.2
§104
§105

 


do 7.07.10

Odbiór pisemnych oświadczeń absolwentów o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

§103
ust.2

 


do
10.07.10

Przekazanie do OKE informacji dotyczących zgłoszeń do sesji poprawkowej

§103 ust.3

 


do
16.07.10

Zabezpieczenie dokumentacji egzaminacyjnej pozostającej w szkole

§108

 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą przyszłości. Kształcimy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku”