"Zawodowcy w Łódzkiem"
„Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja” realizowanego przez Województwo Łódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nabór trwa od 16 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r.
https://zawodowcy.lodzkie.pl/
 

Projekt skierowany jest do uczniów, którzy:
- w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego;
- są uczniami co najmniej II klasy lub klasy odpowiadającej programowo II klasie szkoły ponadpodstawowej w szkołach artystycznych wymienionych w § 1 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych;
- uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2019/2020;
- nie pobierali stypendium w żadnym z poniższych projektów:
- w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych”,
- w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych na BIS”;
- nie pobierają innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego lub współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.
 
Szczegóły projektu dostępne są na stronie internetowej
https://zawodowcy.lodzkie.pl/

Znajdą tam Państwo m.in. Regulamin projektu, dedykowaną aplikację przez, którą można składać wniosek, najczęściej zadawane pytania oraz instrukcję wypełniania wniosku.