KOMUNIKAT

W dniu 14.02.2012 r. Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła formularze zgłoszeniowe uczniów I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bełchatowie, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w następujących kursach kwalifikacyjnych organizowanych w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – kluczem wejścia na lokalny rynek pracy”:
a) Kurs spawania blach i rur metodą MAG 135,
b) Kurs z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV „E”,
c) Kurs kierowców operatorów wózków jezdniowych.

W procesie rekrutacji pod uwagę brane były następujące kryteria:
- niski dochód na jednego członka rodziny potwierdzony odpowiednimi zaświadczeniami z miejsca pracy rodziców/opiekunów,
- średnia ocen powyżej 4,0 z semestru poprzedzającego udział w projekcie,
- miejsce zamieszkania ucznia (pierwszeństwo maja uczniowie mieszkający w odległości większej niż 10 km od szkoły).

Do udziału w I edycji projektu zakwalifikowanych zostało 36 uczniów (lista w załączeniu).

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji kursów przekazane zostaną zainteresowanym uczniom w późniejszym terminie.
Kolejne nabory na w/w kursy kwalifikacyjne przeprowadzone zostaną w maju i we wrześniu 2012 roku. Uczestnikami kursów mogą być pełnoletni uczniowie I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bełchatowie. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w I edycji kursów kwalifikacyjnych, a złożyli stosowne formularze, w kolejnych naborach winni uzupełnić dokumentację o aktualne zaświadczenie o dochodach z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym prowadzony jest nabór.
Szczegółowe informacje o kolejnych naborach podane zostaną w późniejszym terminie.